Gastrostomia o Gastrojejunostomia Percutània

Descripció

A través de catèter nasogàstric, realitzem insuflació de la cavitat gàstrica i apropament de la mateixa paret anterior de l’abdomen. Prèvia anestèsia local, realitzem punció subxifoïdal esquerra i posterior avançament de guia metàl·lica a l’interior de la cavitat gàstrica, i després recanvi i col·locació del catèter multipropòsit 7 fr, negociem la regió antropilòrica i avancem el catèter fins porció distal dels duodens. Posteriorment, realitzem dilatació del tracte i col·locació del catèter de gastrostomia de 12 fr de calibre i amb ancoratge distal per impedir sortida de la tercera porció duodenal. Tot l’estudi es du a terme sota control radioscòpic realitzant-se plaques per confirmar la posició del catèter un cop finalitzat el procediment.